Dotace pro rok 2022

13. 1. 2022

MČ Praha Vinoř obdržela na základě výzvy z konce roku 2021 celkem žádosti od 22 subjektů na provozní i investiční dotace ve výši 1,61 mil. Kč. Rada MČ se na svém zasedání 12.1.2021 seznámila s jejich obsahem a předběžně navrhla výši uspokojení jednotlivých požadavků. Celkově vyčleněné peníze z rozpočtu (jdoucí přes 7 kapitol) pravděpodobně dosáhnou výše 1 mil. Kč. Konkrétní částky do 50 tis. Kč plánuje schválit Rada MČ na svém dalším zasedání 19.1.2022 a vyplatit do konce ledna. Vyšší částky nad 50. tis. Kč navrhne RMČ ke schválení zastupitelstvu konanému 17.2.2022. V průměru by měly být žádosti uspokojeny ze 62%, části žádostí s nižšími částkami je navrhováno vyhovět ze 100% nebo s menším krácením, některé vysoké požadavky byly vzhledem k možnostem rozpočtu MČ kráceny významně. Zcela bez uspokojení by neměla zůstat žádná ze žádostí.

Rada MČ je ráda, že může transparentně napomoci rozvoji sportu, kultury, spolkové a zájmové činnosti ve Vinoři.

MB