Vinořské noviny

Vydává MČ Praha-Vinoř

Vychází měsíčně, zdarma,
počet výtisků 1750 ks.

Grafické zpracování:
Jana Česáková Hyklová, DiS.

Tisk: OMIKRON Invest s.r.o.

Rozšiřuje: MČ Praha – Vinoř

Šéfredaktorka:

Markéta Kilingerová
 marketa.kilingerova@praha-vinor.cz

Redakční rada:
Bc. Monika Nová, DiS., Robert Rytina

Adresa pro zasílání příspěvků a inzerce

noviny@praha-vinor.cz.

Ceny inzerce:
formát 60 x 40 mm (150 Kč), formát 60 x 90 mm (300 Kč), formát 128 x 90 mm (500 Kč), podklady můžete zasílat na e-mail, nejpozději však do 15. dne měsíce pro měsíc následující.
Řádková inzerce:
10 Kč za řádek. Jeden řádek je cca 50 znaků včetně mezer, písmo Calibri vel. 9 bodů (jako text v novinách). Barva černá.