Povinně zveřejňované informace

 

Dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1. Oficiální název

Městská část Praha – Vinoř

 

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha – Vinoř vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním Městské části Praha – Vinoř je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích).

Městská část je spravována Zastupitelstvem městské části Praha – Vinoř; dalšími orgány městské části jsou Rada městské části Praha – Vinoř, starosta městské části, Úřad městské části Praha – Vinoř. Do samostatné působnosti městské části patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu městské části a jeho občanů, pokud nejde o výkon přenesené působnosti městské části nebo úkoly, které jsou zvláštními zákony svěřeny správním úřadům jako výkon státní správy. Nadřízeným orgánem městské části je Magistrát hlavního města Prahy.

 

3. Organizační struktura

starosta: Ing. Michal Biskup

zástupce starosty: Ing. Lenka Hluší, Ph.D. (SPV)
zástupce starosty: Robert Rytina (SPV)

radní: Milan Antoš (ODS), Mgr. Martin Mach (SPV)

tajemník úřadu MČ: Bc. Monika Nová, DiS.

zaměstnanci úřadu:

  • Ing. Tomáš Sém – referent administrativy
  • Alice Černá,DiS. – referent vedení
  • Martina Mikešová – správa majetku
  • Ing. Jana Vaculová – správa městské zeleně
  • Luďka Martincová – referent podatelny
  • Jitka Smolová – referent úřadu (hřbitov, rušení trvalých pobytů)
  • Jiří Kazil – technický pracovník
  • René Dlouhý – technický pracovník
  • Vlastimil Jiruška – technický pracovník
  • Nikolaj Petrov Kolev – technický pracovník

Organizační schéma Úřadu MČ Praha – Vinoř

Organizační řád Úřadu MČ Praha – Vinoř

 

4. Kontaktní spojení

ID datové schránky: m5pbt2p

Kontaktní poštovní adresa a sídlo: Bohdanečská 97, Praha 9 – Vinoř, 190 17

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Úřad městské části Praha – Vinoř, Bohdanečská 97, Praha 9 – Vinoř, 190 17

Úřední hodiny povinného subjektu:

Pondělí8:00 – 11:3012:30 – 18:00
Úterýpo tel. dohodě
Středa8:00 – 11:3012:30 – 18:00
Čtvrtekpo tel. dohodě
Pátekpo tel. dohodě

poslední klient vždy nejdéle 15 minut před přerušením nebo ukončením provozu v daný den.

Telefonní čísla: +420 286 851 114

Adresa internetové stránky: https://www.praha-vinor.cz

E-mail: podatelna@praha-vinor.cz

 

5. Bankovní spojení

274 958 902/0300 hlavní činnost

274 959 024/0300 hospodářská činnost (pronájmy, nájmy)

 

6. Identifikační číslo organizace

IČ: 00240982

 

7. Daňové identifikační číslo

DIČ: CZ00240982

 

8. Rozpočet

Schválený a upravený rozpočet

 

9. Žádosti o informace

(místo a způsob, jak získat příslušné informace)

Úřad MČ Praha-Vinoř
ul. Bohdanečská 97
190 17 Praha-Vinoř

telefon: 286 851 114
e-mail: podatelna@praha-vinor.cz

žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně úřadu městské části.

Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu úřadu městské části nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.

 

11. Opravné prostředky

(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu úřadu městské části nebo poštou na adresu:

Úřad MČ Praha-Vinoř
ul. Bohdanečská 97
190 17 Praha-Vinoř

telefon: 286 851 114
e-mail: podatelna@praha-vinor.cz

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

 

12. Formuláře

(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

Některé formuláře, např. formulář přihlášení k trvalému pobytu, přihláška k vítání občánků, přiznání poplatků ze psa atd., lze získat v podatelně Úřadu MČ Praha-Vinoř, ostatní formuláře jsou k dispozici v Úřadu městské části Praha – Kbely, který spravuje pro městskou část Praha – Vinoř ostatní agendu státní správy.

Podrobné informace v odkazech: Dokumenty, Formuláře (starý web)

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

(popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat)

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Nejdůležitější předpisy

(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

Městská část se řídí těmito základními předpisy:

Jmenované zákony, Statut a vyhlášky jsou k nahlédnutí na Úřadu MČ Praha-Vinoř.

Všechny informace lze získat přímo na adrese:

Úřad MČ Praha-Vinoř
Bohdanečská 97
190 17 Praha-Vinoř

telefon: 286 851 114
e-mail: podatelna@praha-vinor.cz

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)

Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok …. dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha-Vinoř:

Žádosti a odpovědi – poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.:

20. 12. 2018
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – odpověď na dotaz etický kodex, č.j. 02318/2018
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – odpověď na dotaz evidence psů, č.j. 02244/2018

25. 6. 2018
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – počet vydaných a nepřevzatých voličských průkazů k přímé volbě prezidenta, č.j. 00973/2018
Vyplněný dotazník

22. 5. 2018
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. – uzavřené Kolektivní smlouvy od roku 2014

24. 4. 2018
Dotaz v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Odpověď na dotaz v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Přílohy:
DZP, Požární nádrž, Provozní řád

 

17. Seznam organizací

(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Úřad MČ Praha-Vinoř je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:

Základní škola a Mateřská škola Praha – Vinoř
Prachovická 340
190 17 Praha 9 – Vinoř
IČ: 60460865
Statutární zástupce (ředitel): Alfréd Teller
www.zsvinor.cz

VINCENT
Opočínská 364
190 17 Praha 9 – Vinoř
IČ: 72021543
Statutární zástupce (ředitel): Markéta Kilingerová
web: Vincent

Součástí organizace Vincent je knihovna
kontakt: knihovna@praha-vinor.cz
tel. 286 851 181
web: Knihovna

 

18. Informace o zpracování osobních údajů

Více informací o zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.praha-vinor.cz/urad-mc/gdpr/.