Agenda

Úřad městské části Praha-Vinoř

Postavení a působnost upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a Statut hl. m. Prahy. Působnost a činnost dále upravují obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, právní předpisy a vyhlášky. Úřad MČ navenek vystupuje jako právní subjekt s vlastní strukturou, odpovídající zajištění činnosti rozpočtové organizace.

Úřad MČ tvoří starosta, místostarostové (zástupci starosty), tajemník úřadu MČ a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu MČ. Postavení, úkoly a pravomoci úřadu MČ jsou dány zákonem č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze a Statutem hl. m. Prahy.

Pracovně právní vztahy pracovníků úřadu MČ jsou upraveny platnými právními předpisy a pracovními náplněmi. Veškeré plnění úkolů pracovníků úřadu MČ a organizace vyplývá z pracovně právních vztahů upravených Zákoníkem práce, vnitřních směrnic a opatření.

Vnitřní směrnice a opatření vydává tajemník úřadu MČ.

 

Tajemník Úřadu městské části Praha – Vinoř

 • Je ředitelem úřadu, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů. Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců úřadu.
 • Zabezpečuje plnění usnesení Rady městské části Praha-Vinoř a Zastupitelstva městské části Praha-Vinoř, za plnění uložených úkolů je odpovědný starostovi městské části.

Pracovníci Úřadu městské části Praha – Vinoř

 • Vymezení práv a povinností zaměstnanců úřadu vyplývá především ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Každý ze zaměstnanců zastává svou specifickou činnost. Podrobné informace o činnostech jednotlivých zaměstnanců najdete v záložce Kontakty.

Agendy úřadu

 • Pronajímá bytové a nebytové prostory
 • Pronajímá hrobová místa
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
 • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • Vybírá poplatky za rekreační pobyt
 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vybírá poplatky ze psů
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
 • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci

Správní obvod Praha 19-Kbely

Správní obvod Praha 19-Kbely zajišťuje veškerou správní agendu pro MČ Praha-Vinoř:

 • Stavební úřad
 • Občanské průkazy, evidence obyvatel, cestovní doklady, přestupky, branci, matriční úřad
 • Živnostenské podnikání
 • Dávky státní sociální podpory
 • Sociální zabezpečení
 • Ochrana životního prostředí
 • Zdravotnictví

Ostatní správní úřady

Kompletní přehled správních úřadů s působností pro městskou část Praha – Vinoř.