Vinořský zpravodaj

Vydává MČ Praha-Vinoř

Vychází čtvrtletně, zdarma, počet výtisků 1600 ks.

Grafické zpracování a tisk: Richard Rychter

Rozšiřuje: Česká pošta

Redakční rada

Mgr. Iveta Boušová (vedoucí)
PaedDr. Marie Brothánková
Robert Rytina
Vít Mokrý
František Švarc

tel. redakce: 286 851 114

Adresa pro zasílání příspěvků a inzerce

ÚMČ Praha-Vinoř
Vinořský zpravodaj
Bohdanečská 97
190 17 Praha-Vinoř

e-mail: sekretariat@praha-vinor.cz
tel.: 286 851 483

Ceny a přehled formátů inzerce