Vinořský zpravodaj

Vydává MČ Praha-Vinoř

Vychází čtvrtletně, zdarma,

počet výtisků 1750 ks.

Grafické zpracování a tisk: Richard Rychter

Rozšiřuje: MČ Praha – Vinoř

Redakční rada

Mgr. Iveta Boušová (vedoucí)
PaedDr. Marie Brothánková
Robert Rytina
Markéta Marešová

Adresa pro zasílání příspěvků a inzerce

ÚMČ Praha-Vinoř
Vinořský zpravodaj
Bohdanečská 97
190 17 Praha-Vinoř

e-mail: redakce@praha-vinor.cz
tel.: 603 942 583

Inzerce – ceny, rozměry