Pěší doprava

Dopravní anketa

V roce 2021 proběhlo dotazování k tématu pěší dopravy. Jeho zjištění jsme Vám přinesli v jednom z minulých čísel Zpravodaje. Připomenout si je můžete také zde: Vysledky Ankety PESI DOPRAVA. Odpovědi na otázku, kde podle ankety (2021) chyběly chodníky si prohlédněte zde. Vyjádření respondnentů k chybějícím přechodům pak naleznete zde. Respondnenti se jednoznačně nejvíce shodovali na problému v podobě chybějícího chodníku v ul. Rosická a také podél ulice Bohdanečská směrem do Zámeckého areálu Ctěnice. Další identifikovaná dopravně-nebezpečná místa z ankety naleznete zde.

Některé problémy již byly odstraněny (vybudováním chodníků či přechodů), s jinými bude MČ dále pracovat a hledat způsoby jejich řešení (proč to není tak jednoduché se dozvíte z níže).

Veřejná diskuse

Dne 23. března 2022 proběhlo v Centru Mariapoli Praha veřejné projednání na téma „Vinoř a doprava“. Účastníci tohoto projednání se seznámili s realizovanými dopravnými opatřeními, která v posledních měsících zvýšila zejména bezpečnost chodců. Vznikly nové přechody např. na ul. Mladoboleslavská, byly též vybudovány nové úseky cyklostezek a v realizaci je výstavba části cesty pro pěší z Vinoře ke Ctěnickému zámku, který je atraktivním cílem výletníků i cyklistů nejen z Vinoře. Probíhá také intenzivní příprava konečné stavební úpravy kruhového objezdu v napojení ulice Chaltická na ul. Mladoboleslavskou. Stavba by měla být zahájena v roce 2022.

Pomalé řešení problémů?

Řešení dopravních problémů se běžnému občanovi často zdá velmi zdlouhavé. Na projednání byly též prezentovány důvody této skutečnosti. Dopravní infrastruktura je velmi členitá a komunikace, na kterých je identifikováno nejvíce problémů, nejsou ve správě Městské části. To v praxi znamená, že MČ není oprávněna na těchto komunikacích samostatně provádět potřebné zásahy. Akce je třeba komunikovat a vyjednávat s dalšími organizacemi, zejména Technickou správou komunikací, ale i s dalšími vlastníky. Postavení městských částí obecně je tedy v této oblasti velmi složité a nedává městským částem mnoho možností k rychlé akci.

Podněty k řešení

Účastníci veřejného projednání dne 23. 3. 2022 vznesli zejména následující podněty k řešení:

 • překračování rychlosti na ulici Mladoboleslavská, zejména na příjezdu do obce v obou směrech;
 • zvýšený provoz nákladních vozidel, vč. nočních hodin – hluková zátěž kolem Mladoboleslavské;
 • poškozování povrchů vozovek v ulici Klenovská v důsledku výjimky pro nákladní (staveništní) dopravu na staveniště v sousední obci Přezletice (Středočeský kraj), poškozování přilehlých objektů (domů) v důsledku otřesů – obavy z trvalého poškození majetku;
 • zvýšený provoz nákladních vozidel na ulici Mladoboleslavská, vč. překračování rychlosti v nočních hodinách;
 • parkování v ulicích zejména v obytných zónách snižujících bezpečnost chodců, nedodržování pravidel v tzv. Obytných zónách, v ul. Chvojenecká (podél Ctěnického háje);
 • bezpečná cesta (nejen) do školy – zejména ve vztahu ke Staré škole (ročníky 1. stupně), MŠ, nebezpečné křížení Mladoboleslavská/Živanická, zvýšený provoz na ul. Mladoboleslavská (příjezd ve směru od Kbel);
 • svislé a vodorovné dopravní značení, absence vodorovných zpomalovacích opatření u přechodů (zejména na trasách žáků do škol);
 • absence účinného vymáhání postihů za porušování dopravních předpisů (rychlost, parkování);
 • nedostatek policistů a strážníků, omezené kompetence MČ v oblasti účinného řešení zvyšování bezpečnosti dopravy;
 • ul. Rosická – absence osvětlení, chodníku podél komunikace a chodníku směrem do Přezletic;
 • ul. V Žabokřiku – parkování na chodníku vede k průjezdu vozidel v protisměru – při neznalosti hrozí kolize při odbočování do ulice.

Kompletní prezentaci z projednání je k dispozici zde.