Vinoř a voda

Vinoř a VODA

Ve středu 15. 6. 2022 proběhlo v prostorách centra VINCENT diskusní setkání k tématu „Vinoř a VODA“. Místa v učebně byla zaplněna do posledního a účastníci plně využili možnosti získat velice zajímavé – odborné i praktické poznatky k tomuto tématu.

Přítomní se mimo jiné dozvěděli, jaké jsou hlavní činnosti a přínosy MO Rybáři Vinoř pro ekosystém ve Vinořském potoce a na rybnících svěřených jim do správy. Seznámili se s nelehkou situací spojenou zejména s průtokem vody ve Vinořském potoce a v rybnících, které jsou jí napájeny. Dozvěděli se též o majetko-právních vztazích. Ty jsou vedle vyústění ČOV Kbely do Vinořského potoka, druhým zásadním východiskem pro činnosti, které (ne)lze na vinořských rybnících realizovat.

Odborné poznatky o stavu a důvodech kvality vody v potoce a rybnících velmi poutavě prezentoval prof. Lukáš Kalous, odborník působící na České zemědělské univerzitě v Praze. Zajímavá byla například vazba „života v rybnících“ s množstvím srážek, geneze jednotlivých vinořských rybníků, ale i možné negativní důsledky ledního bruslení na zamrzlých vodách rybníků.

Diskutován byl také výhledový stav na Vinořském i Ctěnickém potoce ve vztahu k vybudování, respektive navýšení kapacit čistíren odpadních vod ve vazbě na očekávanou (a nevyhnutelnou) bytovou výstavbu ve Kbelích a Přezleticích.

Realizace jakýchkoliv řešení je velmi komplexní a nespadá do samostatných kompetencí Městské části ani MO Rybáři Vinoř, kteří v rámci svých možností vynakládají maximální úsilí na efektivní a funkční správu jim svěřených vodních ploch a jejich těsného okolí. Výsledkem diskuse je tedy potřeba dalšího postupu ve vzájemné spolupráci, a to nejen organizací místních, ale i dalších dotčených orgánů, vlastníků a úřadů.