Komunitní život

Vinoř a komunita – shrnutí ankety

Děkujeme všem, kteří si únoru a březnu tohoto roku našli čas a vyplnili dotazník zaměřený na komunitní aktivity ve Vinoři. Dotazník vyplnilo 103 respondentů (online i v tištěné podobě) a nyní Vám přinášíme stručný přehled odpovědí.

Jak vyplývá z prvního obrázku níže, téměř tři čtvrtiny respondentů nenavštěvují pravidelnou aktivitu ve Vinoři, což však odpovídá obecnému trendu nižší účasti dospělých osob na organizovaných aktivitách. Mezi těmi, kteří se pravidelných akcí účastní, jsou pak návštěvníci jak komerčních organizací, tak VINCENTa a místních spolků (zejména sportovních organizací).

Obrázek 1 Odpověď na otázku „Navštěvujete přímo ve Vinoři nějaké pravidelné kroužky/aktivity?“

Zdroj: vlastní zpracování, vyplnto.cz, n = 106

Návštěvnost kroužků pro děti

Naopak další obrázek potvrzuje vyšší účast zejména dětí na pravidelných aktivitách a kroužcích. Téměř dvě třetiny těch, kteří uvedli, že jsou rodiči dítěte/dětí v příslušném věku, také uvedlo, že jejich dítě navštěvuje některou z pravidelných aktivit či kroužků. Nejvíce dětí respondentů navštěvuje kroužky v základní škole a aktivity ve VINCENTu.

Obrázek 2 Odpověď na otázku „Navštěvuje Vaše dítě nějaké pravidelné kroužky/aktivity ve Vinoři?“

Zdroj: vlastní zpracování, vyplnto.cz, n = 123

Cílové skupiny

V další otázce jsme se ptali, pro jaké cílové skupiny ve Vinoři chybí další aktivity. Nejvyšší počet odpovědí zde získala věková skupina mládeže. Více vhodných aktivit by uvítali také dospělí.

Obrázek 3 Odpověď na otázku „Pro jaké věkové skupiny podle Vás ve Vinoři chybí kroužky/aktivity?“

Zdroj: vlastní zpracování, vyplnto.cz, n = 150

Zaměření aktivit

Taktéž jsme se ptali na zaměření aktivit, které respondenti ještě postrádají. Nejčetněji byly zmiňovány aktivity pohybové a sportovní. Nezřídka zmiňované též ve vztahu právě k mládeži a starším školním dětem.

Obrázek 4 Odpověď na otázku „Jaký typ/zaměření kroužku/aktivity podle Vás ve Vinoři nejvíce chybí a uvítali byste jeho zavedení?“

Zdroj: vlastní zpracování, vyplnto.cz, n = 63

Mezi odpověďmi se opět ukázala poptávka po aktivitách a infrastruktuře pro mladé (nejčastěji skatepark, inline). Dále gymnastika, atletika, sportovní přípravka pro děti ale i cvičení pro rodiče s nejmenšími dětmi.

Z některých odpovědí lze usuzovat, že o některých aktivitách a akcích zřejmě nemají cílové skupiny příslušné informace, případně nejsou spokojeni se stávající nabídkou (např. z kvalitativních či časových důvodů). Poptávka je též po dalších týmových sportech, které nejsou v současné době ve Vinoři zastoupeny, ale též po technických a uměleckých aktivitách.

Akce pro veřejnost

Respondentů jsme se také ptali, zda navštěvují akce veřejné. Z odpovědí vyplynulo, že nejhojněji navštěvovanými veřejně přístupnými akcemi jsou komunitní akce organizované při specifických příležitostech, tj. lampionový průvod, rozsvícení vánočního stromu na Vinořském náměstí, pálení čarodějnic či Vinořský vandráček. Zájmu se však těší také kulturně-společenské akce, organizované nejen spolky, tj. kinování, hospodský kvíz, koncerty a koncerty vážné hudby, plesy a divadelní představení. Z otázky na chybějící akce také víme, že obdobné akce, kde se mohou účastníci neformálně bavit a potkávat, by respondenti uvítali také v budoucnu. Tyto tradiční akce byly v minulých dvou letech narušeny restrikcemi proti šíření koronaviru, respondenti však vyjádřili zřejmý zájem o jejich další rozvoj.

Jak jste spokojeni s nabídkou aktivit

Pro účely dalšího zlepšování jsme se také ptali na celkovou spokojenost s nabídkou kulturních, tvořivých, volnočasových a pohybových kroužků/aktivit a komunitních akcí ve Vinoři. Celkem 88,88 % respondentů je s nabídkou spokojena zcela nebo spíše. Jedenáct odpovědí bylo negativních. Respondenti měli též možnost uvést, co by se mělo zlepšit. Autoři odpovědí „Jsem velmi nespokojen/a“ však své podněty neuvedli. Z 8 spíše nespokojených respondentů uvedli vlastní odpověď tři: nepřístupnost dětské herničky ve VINCENTu v odpoledních hodinách, nedostatečná nabídka sportovních a kulturních aktivit a nedostatek aktivit pro starší děti.

Obrázek 5 Odpověď na otázku „Jak jste celkově spokojeni s nabídkou kulturních, tvořivých, volnočasových a pohybových kroužků/aktivit a komunitních akcí ve Vinoři?“

Zdroj: vlastní zpracování, vyplnto.cz, n = 99

Další doporučení se částečně shodovala s odpověďmi na to, co ve Vinoři chybí. K dalším zajímavým podnětům však náleží:

  • Doporučení na sjednocení informací od všech organizátorů
  • Větší kapacita oddílu Skaut pro starší děti
  • Posilovna, sauna, pára, wellness
  • Více veřejně přístupných hřišť

Tato doporučení jsou také částečně ve shodě se zjištěními vyplývajícími z dalších diskusí a zdrojů. Také z dotazníku na chybějící infrastrukturu pro volnočasové a sportovní aktivity (2021) vyplynula poptávka po wellness, skateparku a volně přístupných sportovištích.