Sekání travnatých ploch v roce 2020

29. 4. 2020

Sekání travnatých ploch v roce 2020

Klimatické změny v posledních letech vedou v mnoha městech ke změně přístupu v péči o travnaté plochy. Jinak tomu není ani v naší městské části. Zcela jistě není na místě přistupovat k jakémukoliv extrémnímu řešení (nesekání), které se mnoha městům již v minulém roce nevyplatilo. Sekat travnaté plochy ve městě jednoduše musíme, otázkou zůstává, jak to dělat správně?

Nejdůležitější věcí je uvědomit si, jaké funkce mají travnaté plochy ve městě plnit a co od nich očekáváme. Zda máme a chceme ve městě travnaté plochy reprezentativní, tzv. pohledové, jen pro oko? Či spíše pobytové, na kterých mohou děti volně běhat nebo si na něj můžeme jen tak sednout? Můžeme si dovolit ve městě travnaté plochy extenzivní, významné z pohledu biodiverzity, které se sekají pouze dvakrát ročně? Od odpovědí na tyto otázky se následně odvíjí způsob péče o konkrétní travnatou plochu, intenzita sečí, doba sečí, výška nastavené žacích lišt, sběr či ponechání posekané hmoty apod..

Městská část Praha – Vinoř má od loňského roku zpracovaný tzv. pasport (kategorizaci) ploch zeleně, který rozděluje travnaté plochy do čtyř kategorií. Ty však nejsou vymezeny striktně. Velmi často se jejich funkce (a nároky na odpovídající péči) prolínají nebo doplňují.

Za reprezentativní plochu (I. kategorie až 8 sečí za rok) je v naší městské části v současné době považována např.  travnatá plocha na Vinořském náměstí, park před hřbitovem a jeho blízké okolí, park V Podskalí, okolí Normy a zdravotního střediska či dětská hřiště. Do této kategorie uvažujeme začlenit též plochu před vinořským zámkem – ta se však musí nejprve mechanicky urovnat a znovu osít. Do budoucna se počítá s návrhem a následně realizací vegetačních úprav této plochy.

Mezi tzv. pobytové plochy (II. kategorie 4 – 6 sečí za rok) patří všechna sídliště. Do této kategorie navíc spadají i páteřní komunikace protínající naši městskou část jako je např. ul. Mladoboleslavská, Bohdanečská, Klenovská a Živanická.

Mezi ostatní plochy (III.kategorie) patří zejména uliční zeleň. Ta představuje podstatnou část výměry travnatých ploch naší městské části a měly by se sekat až 4 x ročně.

Na území městské části byly vytipovány plochy, na kterých si můžeme dovolit aplikovat extenzívní způsob péče o travnaté plochy (IV. kategorie). Tyto plochy se sekají pouze 2 ročně (přelom května/ června a v září) nebo se může provádět tzv. mozaiková seč (nepravidelné střídání posekaných a neposekaných ploch). Pokud je potřeba, pravidelně se sekají pouze plochy okolo cest, laviček, odpadkových košů nebo herních prvků. Jedná se o travnaté plochy u rybníků či podél potoků.

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že způsob seče (četnost, doba, výška nastavení kos, atd.) je nutné přizpůsobovat aktuálním meteorologickým podmínkám a aktuálnímu stavu travnatých ploch. Seč může být např. kvůli déletrvajícímu suchu úplně pozastavena nebo se mohou sekat jenom individuálně vybrané plochy.

O víkendech a státních svátcích je možné začít sekat až po 8:00 hodině ráno.

Jako nejproblematičtější (z pohledu rychle přerůstající trávy, ztížené seče, nedodržování termínu seče a z toho vyplývající velký počet stížností od obyvatel) se jeví první jarní seč, která bude letos zahájena ve středu 29. dubna.  Sekáni trávy bude nově provádět spol. FCC Neratovice s.r.o., která má v péči o zeleň ve městech dlouholetou zkušenost. Přesto prosím občany Vinoře o trpělivost a shovívavost, než se nám podaří „vychytat všechny mouchy“ a sekání travnatých ploch přizpůsobit představám co největšího počtu obyvatel Vinoře.