Přidělování obecních bytů v MČ Praha-Vinoř

22. 9. 2020

Blíží se konec září, kdy má být aktualizována většina žádostí o obecní byt v MČ Praha-Vinoř a kdy Bytová komise následně bude vyhodnocovat došlé žádosti a připraví pro radu MČ návrhy na uzavření nových nájemních smluv. Velmi obšírně o bytové politice psal v posledním Vinořském zpravodaji JUDr. Jan Červenka (člen rady i Bytové komise).

Mezi základní dokumenty bytové politiky patří „ZÁSADY PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-VINOŘ“ a „JEDNACÍ ŘÁD BYTOVÉ KOMISE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VINOŘ“

Je v zájmu žadatelů i současných nájemců o obecní byt, aby se s těmito dokumenty seznámili.

Za ÚMČ a Radu MČ  Michal Biskup