Podzimní výsadby ve Vinoři

24. 11. 2020

Během posledních listopadových dnů proběhne na několika místech ve Vinoři podzimní výsadba 89 stromů.

80 lip velkolistých (Tilia platyphyllos) s obvodem kmínku 10-12 cm doplní prázdná místa oboustranného stromořadí lip a javorů vedoucí od ulice Živanická na Horní Počernice. Vícedruhová stromořadí v krajině působí pestřeji a v případě napadení jednoho druhu specifickým škůdcem nebo chorobou nedojde k výpadku celého porostu. Lípa velkolistá lépe snáší řez, který bývá u doprovodných výsadeb komunikací nutný.

Na území obce bude vysazeno 9 vzrostlých stromů s obvodem kmínku 14-16 cm:

  • U autobusové zastávky v Klenovské ulici budou vysazeny dvě moruše (Morus alba), jako náhrada za dvě odstraněné podlimitní lípy. Lípy měly výrazné podélné trhliny na vychýlených kmenech včetně výrazné hniloby. Na svém místě nebyly perspektivní. Moruším se v této lokalitě daří, obecně se vysazují málo, a proto se nabízela příležitost k jejich výsadbě.
  • Na Vinořském náměstí (u odbočky do Velínské ulice) budou vysazeny dva javory babyka (středně vzrůstná varieta Acer campestre ´Elsrijk´) jako náhrada za odstraněný kulovitý javor mléč. Javor mléč byl pokácen na základě pravomocného rozhodnutí o povolení kácení (výrazná trhlina po celé délce kmene, výrazná hniloba nejen v kmeni, ale i v kosterním větvení, hrozba rozlomení dřeviny). Javory babyka ´Elsrijk´ byly vysazeny u parkoviště před farou, dva nové výsadbu vhodně doplní.
  • Na Vinořském náměstí před školou bude vysazen javor mléč (Acer platanoides) na místě kde stejný javor v minulosti rostl a byl odstraněn. Vysazený javor bude vzrostlejší než zbytek vysazovaných dřevin. S obvodem kmínku 20 – 25 cm důstojným způsobem zaplní místo po v minulosti odstraněném javoru.
  • V zahradě mateřské školky na Vinořském náměstí budou vysazeny (po dohodě s vedením školky) dvě okrasné jabloně (Malus ´Butterball´ a ´Madonna´) a méně vzrůstná varieta lípy srdčité (Tilia cordata ´Rancho´). Bylo přihlédnuto k požadavku vedení školky, aby stromy výrazným způsobem neplodily a aby respektovaly prostorové možnosti zahrady mateřské školky.
  • V ulici Lipoltická měl být vysazen javor babyka (středně vzrůstná varieta Acer campestre ´Elsrijk´) jako náhrada za uhynulý stejného druhu. Bohužel výsadba není možná vzhledem ke špatným stanovištním podmínkám (beton). Hledáme proto náhradní lokalitu.

Všechny stromy budou vysazeny v souladu s platným arboristickým standardem (přihnojení + hydrogel, kotvení, úvazky, zálivková mísa, ochrana kmene nátěrem, ochrana krčku kmene, povýsadbový – komparační řez, vydatná zálivka).

Lípy ve stromořadí budou ochráněny proti okusu zvěří.

Za ÚMČ Ing. Jana Vaculová – referentka veřejné zeleně