Informace o záměru výstavby multifunkčního areálu za Unigou (p.č. 1361/2)

17. 3. 2021

Vážení občané, MČ Praha-Vinoř obdržela záměr investora na vybudování multifunkčního areálu na pozemku p.č. 1361/2 k.ú. Vinoř

Záměrem majitele pozemku parc.č. 1361/2 ve Vinoři je postavit na parcele objekt restaurace a zimního kluziště s dalšími navazujícími rekreačními aktivitami – bechvolejbalovými hřišti, tenisovými kurty, psí loučkou, dětským hřištěm, cvičebními prvky pro dospělé a piknikovými místy. V územním plánu je lokalita vedena jako ZMK (zeleň městská krajinná) a v rámci této plochy je navrhovaná zástavba možná.
Předložená varianta je výsledkem několika jednání mezi autory projektu, radou MČ, výborem pro dopravu a výborem pro územní rozvoj a životní prostředí. Uvědomujeme si, že předložený projekt může ovlivnit život obyvatel sousední lokality rodinných domů, a proto se jednání vedla v duchu úpravy projektu tak, aby jeho konečná podoba co nejméně negativně zasáhla do života místních obyvatel. V rámci předešlých schůzek se podařilo doposud vyjednat, aby objekt zahradní restaurace byl v rámci možností odsunut co nejdál od stávajících rodinných domů, původně navržené dopravní napojení na ulici Na rampách a U Hájku bylo přesunuto a jediný vjezd bude umožněn pouze z ulice Mladoboleslavské. U vjezdu do areálu je umístěno odstavné parkoviště pro návštěvníky a vjezd přímo do areálu bude sloužit jen dopravní obsluze. Mezi stávající rodinnou zástavbou a restaurací s kluzištěm je navržen terénní zlom osázený zelení tak, aby obytná zástavba byla co nejvíce od nových budov izolována.
Za standardních okolností by nyní měla následovat schůzka mezi projektantem, investorem a veřejností, na které by občané mohli předložit své náměty a připomínky, vzhledem k době covidové to nyní bohužel není možné, a proto jsme se rozhodli v příštích dnech informovat nejbližší obyvatele letákem do schránky a širší veřejnost tímto článkem na webu městské části. Všechny připomínky občanů pak znovu projednají výbory a předloží zastupitelstvu návrh vyjádření k projektu. Obyvatelé sousední lokality následně budou i účastníky stavebního řízení a budou vyzváni stavebním úřadem ve Kbelích k podání připomínek i v této fázi schvalování projektové dokumentace.

K poslední variantě projektu mají členové Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí následující připomínky:
– Odstavné parkoviště u ulice Mladoboleslavské požadujeme oddělit od ulice pásem zeleně a plochu parkoviště rozčlenit výsadbou stromů.
– Ochranná zeleň a val u obytné zástavby je nedílnou součástí projektové dokumentace.
– Z předložené dokumentace není jasný rozsah a podoba oplocení pozemku. Požadujeme doplnění předložené dokumentace o celkový návrh oplocení a režim v jakém budou plochy zpřístupněny veřejnosti. Pozemek by měl být průchozí a alespoň v předem vymezenou část dne volně přístupný. Oplocení by neměla tvořit souvislá betonová zeď, ale minimálně některé části by měly být řešeny průhledným oplocením. Zvolené oplocení by mělo umožnit pohyb volně žijících živočichů.
– Doporučujeme zvážit umístění tenisových kurtů v sousedství rodinných domů a jejich přesun na jiné místo v areálu.

Dostupné matriály:

19 044 C1 Situace Sirsi Vztahy Rev05

19 044 C3 Koordinacni Situace Rev05

Za MČ Praha Vinoř:

Rada MČ Praha Vinoř

Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí

Výbor pro dopravu