Ctěnický háj – komu patří a kdo o něj pečuje

16. 4. 2020

 Jak jistě všichni víte, Ctěnický háj patří mezi nejvýznamnější a nejcennější zelené plochy v naší městské části. Jedná se o bývalou oboru ctěnického panství.  Cenné stromové patro tvoří především naše domácí dřeviny – javory, habry, jasany a duby. Nelze opomenout tzv. Miranovy duby – 11 mohutných, 250 let starých, památných stromů vysazených na památku selského povstání v roce 1775.

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o zanedbaný lesopark a že by se o něj měla městská část v tomto smyslu (myšleno lépe) pečovat, opak je pravdou. Dle výpisu z katastru nemovitostí se nejedná o lesopark, nýbrž o lesní pozemek.  Vlastníkem Ctěnického háje není hlavní město Praha (ani naše městská část ve svěřené správě), nýbrž státní podnik Lesy České republiky. Ten samozřejmě nese zodpovědnost za stav svého majetku a má povinnost o něj řádně pečovat. Ale…

Existuje velký rozdíl ve způsobu správné péče o les a ve správné péči o lesopark či parkově upravenou plochu, a to nejen ve smyslu legislativním. Zjednodušeně lze říci, že v parku se klade velký důraz na provozní bezpečnost dřevin, na estetický význam jednotlivých ploch zeleně, na doplňkové funkce parku určené lidem. V lesoparku ještě vše v kombinaci s ochranou přírodě blízkých ploch. Možnost odstranit dřeviny v parku a lesoparku se řídí jiným zákonem, než v lese (zákonem o ochraně přírody a krajiny) a je také mnohem složitější než na lesních pozemcích.

Naproti tomu les (a tedy i Ctěnický háj) je považován za obnovitelný přírodní zdroj. Péče o něj se dá označit spíše hospodařením. Toto hospodaření není procesem nahodilým, naopak, též probíhá pod dohledem zákona – zákona o lese. Vlastník lesa má povinnost zpracovat a řídit se tzv. lesním hospodářským plánem, který říká, co v lese roste, kolik tam toho roste a co se s tím může dělat. Odstranit dřeviny v lese je tak oproti parku mnohem jednodušší, protože nepodléhá složitému správnímu řízení o povolování kácení jednotlivých dřevin, nýbrž tomu, co je napsáno v lesním hospodářském plánu. Taktéž provozní bezpečnost dřevin (tzn. aby stav dřevin neohrožoval návštěvníky v lese) nebývá pro správce lesa tím nejdůležitější kritériem.

Speciální péči si zaslouží již zmiňované památné stromy. Péče o památné stromy podléhá zákonu o ochraně přírody a krajiny (nezáleží na tom, jestli rostou v lese nebo v parku) a tato péče se ze zákona deleguje na „vyšší“ správní orgán ochrany přírody a krajiny, v našem případě na Magistrát hl. m. Prahy (odbor ochrany prostředí). Ten se již před lety rozhodl k aktivní ochraně a dá se spíše říci záchraně Miranových dubů, které byly v hustém lesním porostu zastíněné a výrazně prosychaly. Hrozilo jejich úplné odumření. Magistrát hl.m.P zajistil odborné posouzení stavu těchto dubů včetně tzv. tahových zkoušek (zjištění nakolik jsou duby odolné vůči vývratu z kořenů či zlomu kmene) a včetně zjištění jejich zdravotního stavu tzv. akustickým tomografem (přístroj který je schopný odhalit přítomnost dutin – hnilob ve kmeni nebo kosterních větvích). Součástí odborných posudků byl i návrh odborného arboristického ošetření, které proběhlo pod dozorem soudních znalců v oboru arboristiky. Návštěvníci si mohou všimnout, že kolem dubů bylo odstraněno mnoho náletových dřevin, aby památné stromy dostaly prostor a světlo a že kolem nejvíce exponovaných dubů byly vytvořeny i „ohrádky“, které chrání strom před nadměrným ušlapáváním a nežádoucímu zhutňování okolí stromu.

Miranovy duby natolik zaujaly odbornou veřejnost, že se v naší městské části rozhodla uspořádat tzv. Tomografickou ligu – odborné arboristické konsilium mnoha akademiků i praktiků (dokonce se zahraniční účastí), kteří chtěli mimo jiné diskutovat nad otázkami stavu a následné péče o památné duby. Bohužel tato konference byla kvůli nouzovému stavu v ČR přesunuta na neurčito.

Na závěr si dovolím zmínit jednu neméně důležitou skutečnost, a to dlouholetý apel vedení naší městské části na hlavní město Prahu, aby pozemek Ctěnického háje odkoupila do svého vlastnictví a přeměnila lesní hospodářskou plochu na lesopark, o který by bylo v tomto smyslu pečováno. Bohužel k uspokojivé domluvě mezi Lesy ČR s.p. a hlavním městem Prahou prozatím nedošlo.  Doufejme, že našemu přání bude nakonec vyslyšeno…

Ing. Jana Vaculová
Referent veřejné zeleně ÚMČ Praha-Vinoř