Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha-Vinoř > Info > Vodni toky a plochy 
Vodní toky a plochy v k.ú. MČ Praha-Vinoř
   
   

kliknutím zvětšíteVinoří protékají tři potoky - Vinořský, Ctěnický a bezejmenný potok napájecí rybníky U Kamenného stolu a U Pohanků. Všechny patří do povodí Labe. V řešeném území je celkem sedm rybníků, šest na Vinořském potoce a jeden na Ctěnickém potoce.

Vinořský potok
je levostranným přítokem Labe. Pramení v Praze - Kbelích ve výšce 265 m. n. m., jeho délka je cca 12,5 km a plocha povodí 40,5 km2
Významnějším způsobem ovlivňuje potok vodní režim jen v nejbližším okolí. Vinořský potok přitéká od Kbel z jihozápadu a teče k severovýchodnímu rohu území. Napájí čtyři rybníky - Biologický, Malou a Velkou Obůrku a Cukrovarský.
Rybník U Pohanků (Pohankův rybník, Pohančák), který leží také na Vinořském potoce, je v současné době napájen vodou z rybníka U Kamenného stolu ve Vinořském parku a ne z Vinořského potoka. 
Z východní strany jsou Vinořský potok a jeho rybníky téměř v celé délce ohraničeny strmým svahem o maximální výšce 17 m. Výšková kóta území na jihovýchodní a východní straně území se pohybuje v rozmezí 230 -265 m n.m.  Koryto Vinořského potoka je přirozené, neregulované. Potok většinou protéká oblastmi bujné vegetace, mezi rybníky Velkou Obůrkou a Cukrovarským vede koryto zamokřenou loukou.
Dále po toku se Vinořský potok nazývá Valcha (v Podolance a Dřevčicích) nebo Chobot v Brandýse nad Labem).

Bezejmenný potok,
pravostranný přítok Vinořského potoka, pramení v oblasti mokřadní olšiny v hluboce zaříznutém údolí nad rybníkem U kamenného stolu. Napájí tento rybník a dále se vlévá do rybníka U Pohanků. Tento rybník byl dříve napájen Vinořským potokem, u kterého ale stále existuje riziko kontaminace těžkými kovy. Proto byl tento rybník po asanaci přepojen na bezejmenný potok.

Bezejmenný potok protéká terénním zářezem (roklí), patrně vyhloubeným potokem, s poměrně strmými svahy na obou stranách. Rokle má hloubku 8 -14 metrů a je současně pramennou oblastí potoka. Jde o krajinářsky významné údolí lemované výchozy svrchnokřídových pískovců. Na svazích se vyskytují porosty starých dubů a na dně údolí v pramenné oblasti mokřadní olšiny. Toto území patří k bývalému zámeckému parku, který je dnes přírodní rezervací.

Ctěnický potok
pramení v polích severozápadně od Vinoře, protéká Ctěnickým rybníkem a dále směřuje na východ. Na horním toku v polích jsou břehy a koryto potoka zarostlé trávou, střední a dolní tok je obklopen hustým porostem keřů a stromů. Protéká územím s výškovými kótami 240 -238 m n. m. Nejnižší bod se nalézá za soutokem Ctěnického a Vinořského potoka s nadmořskou výškou 222 m n. m.
Za průmyslovým areálem se Ctěnický potok z levé strany vlévá do potoka Vinořského. Ctěnický potok se na území Přezletic též nazývá Přezletickým.

 

Rybníky

Tabulka parametrů jednotlivých rybníků
 

Rybník

Plocha v ha

Objem nádrže m3

Retenční prostor m3

Biologický

1,50

15 000

9 600

U Kamenného stolu

0,45

Neuvedeno

Neuvedeno

U Pohanků

0,65

6 950

3 800

Malá Obůrka

0,45

7 600

3 700

Velká Obůrka

2,13

25 000

8 000

Cukrovarský

0,60

4 000

4 800

Ctěnický

0,45

Neuvedeno

Neuvedeno

Asanované rybníky
Oblast Biologického rybníka byla u nás i ve světě považována za jednu z nejvíce znečištěných lokalit kadmiem a dalšími těžkými kovy, které se do rybníků dostaly v minulosti z galvanovny v bývalém podniku PAL Kbely.

Na ploše necelých dvou hektarů bylo v rybničním sedimentu analyzováno 9 tun kadmia, 21 tun chrómu, 15 tun mědi, 73 tuny zinku, 4 tuny niklu a 1,5 tuny olova. V povrchové vrstvě koncentrace běžně přesahovaly 2.000 ppm, zatím co běžná hodnota přirozeného pozadí je 0,2 ppm a hodnota doporučená k asanaci v průmyslové zóně je nad 30 ppm obsahu kadmia.

Biologický rybník byl proto v nedávné době asanován. Zonální těžba bahna zasahovala místy až do hloubky 1,5 metru, aby obsah kadmia nepřevyšoval 25 ppm.

Asanace rybníka U Pohanků byla provedena na podzim roku 1996, ještě při asanací Biologického rybníka. Bylo vytěženo cca 6.500 tun kontaminovaného materiálu. Dnes je do tohoto rybníka přiváděna voda z rybníka U kamenného stolu a to umožňuje využití rybníka k chovu ryb.

  Fotogalerie

kliknutím zvětšíte
kliknutím zvětšíte
Rybník u Pohanků
foto: RNDr. Aleš Střecha
 
 Mlýn ve Vinoři
Na Vinořském potoku kdysi stával mlýn:
Panskej mlejnec pod podsadním vinořským rybníkem stojící: „Léta Páně 1749 dne 24. apríla na poníženou žádost vlastního tehdejšího mlynáře valchovskýho Matěje Sylaby, jemuž tento mlejn s jedním složením, celým stavením a kouskem pole pod tři věrtele vejsevku vedle strouhy a břehu ležící, spolu s kouskem trávníku pod jednu kopku sena dědičně zaprodán býti měl. Poněvadž ale pravený Jan Sylaha mezitím prostředkem časné smrti z tohoto světa povolán byl, pročež vejš opáčený mlejn jeho otci Matějovi tímto právem kupeckým k dědičnému užívání za sumu 25 zl rejnských zachován jest. Při tom bude míti pravený držitel tohoto mlejna z důchodu milostivé vrchnosti od každého mletí panského sladu na várku 24 kr peněz, z pivovaru soudek piva Marka tak řečeného, 10 pivek držíc pasírování. Naproti čemuž mlejn panský sladovní vždycky v dobrém stavu zachovával a tu všechnu drobnou správu k němu přináležet. Též také vždycky jej dobře rychtovat. Kdyby nějakou velkou správu potřeboval, tehdy takovou ihned časně oznámiti má tak, aby co by komu scházelo, se opatřiti mohlo, jakož také ten vejš pravený rybník posadnický, z toho voda ke mlejnu běží, nikdy vykazovanou míru pod skutečnou pokutu od vody vztahovat se opovážit nemá z obzvláštní příčiny, poněvadž ten rybník skromný rozchod neb chobot má, takže ryba z ohledu toho také špatnou pastvu míti může …"