Městská část Praha-Vinoř
 
Všeobecné údaje
Současná městská část Praha-Vinoř je staré historické sídlo, první písemná zmínka o vsi pochází již z roku 1088, kdy král Vratislav II. daroval Vinoř (UINAR) Vyšehradské kapitule, sama obec je ale samozřejmě mnohem starší.

Nejstarší stavbou ve Vinoři je kostel povýšení sv. Kříže, který byl v nynější barokní podobě postaven v letech 1727-1728 na místě původně románské stavby stavitelem F. M. Kaňkou. Ten je rovněž stavitelem dominanty obce - Vinořského zámku (nynější uzavřený areál využívá ministerstvo vnitra).
 

Vinoř má i velmi zajímavé okolí, např. kaskádu rybníků,  Vinořský park, který byl vyhlášen za přírodní rezervaci, Ctěnický háj a zelené údolí V Obůrkách. Krajinný rámec území tvoří z jihu zámecká obora Vinořského parku, ze severozápadu Ctěnický háj. Kolem dokola jsou úrodná pole Polabí. Pětistupňovou kaskádou rybníků protéká Vinořský potok, dále po toku též zvaný Valcha (v Podolance a Dřevčicích) nebo Chobot (v Brandýse nad Labem). Od čistírny Kbely směrem k vinořské silnici směrem na Satalice je budován biokoridor.

Do katastru Vinoře spadá i osada Ctěnice. Její zámek, datovaný rokem 1286 jako vodní tvrz a dosud stojící stará drábovna připomínají feudální doby. Ctěnický zámek je jednou z mála dochovaných středověkých tvrzí z 2. poloviny 14. stol., nyní je spravován Pražskou informační službou a je v něm umístěno muzeum kočárů a jízdárna. 


Historická obec Vinoř je od roku 1976 součástí hlavního města Prahy. Leží v severovýchodní části města v obvodu Praha 9 na hranici hl. m. Prahy a bývalého okresu Praha-východ ve vzdálenosti necelých 13 km vzdušnou čarou od centra města - Václavského náměstí.

Katastrální území Vinoř se skládá ze 3 urbanistických obvodů. Počet obyvatel činil k 31. prosinci 2007 3185 obyvatel.

Z hlediska občanské vybavenosti je Vinoř na velmi vysoké úrovni. Sídlo je plynofikováno, je vystavěna kanalizace s ČOV, v MČ se nachází zdravotní středisko, školy, pošta, mnoho různých větších či menších komerčních objektů.

Ve Vinoři je nyní vysoká občanská i komerční rozestavěnost, území je díky své výhodné poloze atraktivním a velmi vyhledávaným místem pro stavbu rodinných i bytových domů, mnohé pražské firmy zde vybudovaly svá stálá sídla i výrobní provozy. Městská část Praha-Vinoř sama dokončila dvě velké stavby - novou sportovní halu a devět bytových jednotek nad zdravotním střediskem.

Městská část Praha-Vinoř rozhodně stojí za náštěvu, ať už za krásnou přírodou, historickými památkami, dobrým jídlem či atraktivním okolím (věž hradu Jenštejn, zámek v Brandýse nad Labem, letecké muzeum Praha-Kbely, tvrz v Dřevčicích apod.).

Základní charakteristika sídla

Vinoř se rozkládá na severovýchodním okraji Prahy v členitém terénu při Vinořském potoce. Má charakter klidného venkovského sídla v zemědělské krajině s kvalitním přírodním zázemím Vinořské obory a Ctěnického háje. Charakterem zástavby je Vinoř příměstskou obcí s původní vesnickou zástavbou historického jádra, rozsáhlou zástavbou rodinných domů a předměstských vilek a kvalitním krajinným přírodním rámcem tvořeným Vinořskou oborou a Ctěnickým hájem.

Historické jádro na vyvýšené skalní terase nad Vinořským potokem je tvořeno barokním zámkem s oborou (nyní uzavřený areál využívaný ministerstvem vnitra), několika zchátralými zemědělskými objekty a obdélníkovou návsí s barokní farou a barokním kostelem povýšení sv. Kříže. V údolní nivě Vinořského potoka navazuje pás zahrad a drobná rostlá zástavba lokality V podskalí. Novější zástavba rodinnými domy vznikla postupně severně od Mladoboleslavské silnice až ke Ctěnickému háji. Skupina panelových domů sídliště Uherská v jihozápadním okraji sídla necitlivě deformuje výraz sídla při příjezdu od Kbel a Čakovic.

Z historického a krajinářského hlediska jsou důležité Vinořská obora a Ctěnický háj, na jehož okraji je směrem do volné krajiny významný areál Ctěnického hospodářského dvora bez přímých vazeb k vlastnímu sídlu.

Páteřní osou Vinoře je komunikace Mladoboleslavská (radiála na Brandýs nad Labem). Kolem křižovatky s ulicemi Bohdanečská a Živanická vzniklo komerční centrum sídla s obchody a službami, na dně navazuje plocha místní vybavenosti (hřbitov s předprostorem parku, základní škola, soliterní objekty zdravotního a nákupního střediska). Střední část sídla je tvořena drobnou obytnou zástavbou rodinnými domy až k zóně výrobních a skladových areálů Autotech, ČKD, Sparex, ČOV.

Vinořský a Ctěnický potok se svými přítoky a terénními poklesy tvoří přírodní rámec drobným sídlům, která mají zůstat izolovaná a dále nesrůstat.


Občanská vybavenost
Městská část Praha-Vinoř je vybavena velmi dobře. Sídlo je plynofikováno, je vystavěna ČOV, v MČ se nachází zdravotní středisko, školy, komerční i nekomerční vybavenost je na dobré úrovni.
 
Komerční vybavenost
Obchody nákupní středisko, obchody v centru sídla v okolí křižovatky Mladoboleslavská, Bohdanečská (potraviny - večerka, potraviny - market, ovoce - zelenina, cukrárna, řeznictví - uzenářství, prodej krmiv a potřeb pro zvířata, průmyslové zboží, železo, elektro, elektro-domácí spotřebiče, elektronika, květinářství, plastová okna, rolety - žaluzie, tabák, drogerie, second-hand, prodej hutního materiálu, keramika, sklo, textil aj.).
Veřejné stravování Restaurace, Hostinec Sokolovna, Vinárna
Služby Kadeřnictví, kosmetika, manikúra, pedikúra, elektrolux - půjčovna strojů na čištění koberců, opravy a prodej elektroniky, Sazka
Veřejná nekomerční vybavenost
Školství Mateřská škola, Mikulovická 337
Původně závodní MŠ Autotechu, potom ji provozovala dceřiná společnost, od r. 2002 je školka součástí ZŠ.
Základní škola 1.-5. ročník, Vinořské náměstí 22, gymnastický sál, chybí tělocvična, venkovní hřiště - bývalá obecní škola.
Základní škola 6.-9. ročník, Prachovická ulice 340, venkovní hřiště, chybí tělocvična - bývalá měšťanská škola.
Jídelna, kuchyně, školní družina, dílny - Ronovská 321.
Jídelna školky - Mikulášská 337.
Veřejná administrativa Sdružená budova Místního úřadu, České pošty a spořitelny, Městské policie
Místní knihovna
Zdravotnictví Zdravotní středisko Mladoboleslavská 514 - všeobecný lékař, zubní lékař, dětský lékař, lékárna, soukromá chirurgická praxe.
Sport a rekreace Území MČ poskytuje prozatím jen omezené možnosti sportu a rekreace.

Hřiště Sokol Vinoř, Sokolovna s tenisovými kurty, Sokolovna s restaurací, hernou a provozovnou Sazky, 2 venkovní tenisové kurty, hřiště základní školy, parkur ve Ctěnickém areálu
Technická vybavenost
Kanalizace V městské části Praha - Vinoř je vybudovaná veřejná stoková síť oddílné soustavy. V celé městské části je vybudovaná splašková kanalizace, v části Vinoře sídliště „Vocel“ a Mladoboleslavská je i dešťová kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v čistírně odpadních vod Vinoř, v severní části obce. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do Vinořského potoka.
Čistírna odpadních vod městské části Vinoř je umístěna v SV části vedle areálu ČKD nyní s rozšířenou kapacitou na cca 10000 ej. 
Trafostanice na řešeném území se nachází 16 trafostanic.
Plynová STL regulační stanice 3.000 m3/h.
Zásobování plynem

Ve Vinoři je v současné době vybudován středotlaký systém rozvodu zemního plynu.

Zásobování vodou V městské části Praha - Vinoř je vybudována veřejná vodovodní síť připojená na vodovodní systém hl.m m. Prahy. Napojení je z páteřního přivaděče DN 300 ze Kbel. Tlakově je síť ovládána vodojemem Klíčov. Z vodovodního systému Vinoře je zásobována pitnou vodou i přilehlá část Přezletic.
Zásobování elektrickou energií

Veškerá přívodní vedení do oblasti jsou vrchní. V celém katastrálním území je celkem 16 transformačních stanic. 12 stanic je distribučních zásobujících veřejnou rozvodnou síť NN a 4 stanice jsou velkoodběratelské zásobující některé větší podniky v oblasti.

Místní rozhlas

Místní rozhlas je ve vlastnictví městské části Praha - Vinoř. Rozhlasová ústředna se nachází v budově místního úřadu. Rozhlasové rozvody jsou provedené závěsnými kabely a reproduktory na sloupech.


Prostorové uspořádání

Prostorové uspořádání sídla je symbiózou přírodních a civilizačních prvků území. Přírodní složku prostorového uspořádání jsou vodoteče Vinořského a Ctěnického potoka doprovázené terénními pokles, soustavou rybníků (Biologický, U Pohanků, U Kamenného stolu, Malá a Velká Obůrka, Cukrovarský, Ctěnický), a doprovodnou zelení. Přírodní složku území dále tvoří výrazné lesní masivy Vinořské obory a Ctěnického háje. Historickými stavebními dominantami území jsou kostel Povýšení sv. Kříže a Vinořský zámek, doplněné prostorem bývalé návsi, dnes Vinořské náměstí, a dvorem - statkem. Kolem centra sídla je historická zástavba bývalých hospodářských statků.

Historická drobná zástavba V Podskalí využívá terénního zlomu pod skalními výchozy podél přirozeně se vinoucího potoka a vytváří malebnou urbanistickou strukturu. Smíšená zástavba kolem křižovatky Mladoboleslavská, Bohdanečská, Živanická je komerčním centrem sídla s obchody a službami. V těsné blízkosti centra je park a hřbitov se sousedními volnými plochami.Sídliště Uherská se stavebně kvalitními čtyřpodlažními panelovými domy.

Obyvatelstvo a bytový fond

Stav z roku

Počet bytů

Počet obyvatel

1991

651

1851

1996

?

2333

1998

790

2480

2002

916

2605


Doprava

Automobilová doprava
Místní část Praha - Vinoř protíná ve směru od jihozápadu k severovýchodu silnice II/610 Praha - Brandýs nad Labem. Intenzita na této komunikaci v centru obce dosahuje průměrně 9000 vozidel za 24 hodin v obou směrech.
Na tuto komunikaci jsou napojeny místní komunikace II. A III. třídy spojující Vinoř s okolními místními částmi (Satalice /Vinořská ulice), Čakovice (Bohdanečská ulice) a Přezletice (Rosická ulice). Přezletice jsou dále s Vinoří propojeny místní komunikací III. třídy (ulice Klenovská), stejně jako Radonice (Živanická ulice)).


Železniční doprava
V dosahu obce neprochází žádná železniční trať. Již mimo řešené území severozápadně od Vinoře za obcí Přezletice je situován koridor pro budoucí vedení berlínské větve tratě pro vysoké rychlosti (VRT).

Regionální autobusová doprava
Pravidelné autobusové linky ve směru z Prahy na Mladou Boleslav jsou vedeny především rychlostní silnicí R 10. Samotnou Vinoří projíždí pouze dvě linky ČSAD spojující Brandýs nad Labem s hl. m. Prahou mající zde zastávky („Lohenická“ a „Chaltická“).

Městská hromadná doprava
Vinoří prochází několik autobusových linek pražské MHD s návozem cestujících na trasu B metra ve stanici „Českomoravská“. Na konci Vinoře je umístěna točka autobusových linek.

Cyklistická doprava
Pro cyklistickou dopravu nejsou ve Vinoři navržené žádné speciální stavby nebo zařízení.


Životní prostředí

Přírodní podmínky
Městská část Vinoř leží v severovýchodní části hl.m. Prahy, na jejím samém okraji. Severní a východní hranice katastrálního území Vinoře je totožná s hranicemi Prahy.

Charakter okolní krajiny je spíše zemědělský. Z přírodních a krajinných prvků je nejdůležitějším přírodní rezervace Vinořský park v jižní a jihovýchodní části katastrálního území, který dále k jihu přechází do přírodní památky Satalické bažantnice. Dalším důležitým krajinotvorným prkem je Ctěnický háj - lení pozemek na severu Vinoře východně od Ctěnického zámku a pásy lesa podél Vinořského potoka a Cukrovarského rybníka na východě k.ú.

Vinoř se nachází v mírně zvlněné krajině. Nejvyšším bodem v území je ploché návrší na východní hranici s nadmořskou výškou 268 m n. m. Směrem k severu, severovýchodu a jihu se území od tohoto návrší svažuje. Na severu je tento mírný svah ukončen Ctěnickým potokem, který protéká územím s výškovými kótami 240 -238 m n. m. Nejnižší bod se nalézá za soutokem Ctěnického a Vinořského potoka s nadmořskou výškou 222 m n. m.

Hlavní část zástavby obce leží na ploše tvaru trojúhelníka.

V centrální části Vinoře se nachází hřbitov s přilehlým parkem. Vedle stojí nová základní škola. Bývalým centrem obce je Vinořské náměstí jižně od Mladoboleslavské s kostelem, farou a starou základní školou. Toto náměstí, dříve klasická náves obce, je podél ulice Živanické a na západní a jižní straně s náměstím sousedí bývalé hospodářské budovy zámku, dnes patřící firmě VIN AGRO, a sousedního bývalého statku.

Vinořský zámek s parkem tvoří výraznou dominantu území. Podobně významná je Ctěnická tvrz, později zámek Ctěnice, která má dnes spíše zemědělský charakter. V současné době zde má sídlo Jezdecká společnosti Ctěnice.

Severovýchodní část Vinoře zaujímá průmyslová zóna na severní straně představovaná areálem Autotechu a na jižní straně areálem ČKD.

Charakteristika území k.ú. Vinoř

Druh plochy

Výměra v ha

Podíl v %

Orná půda

388,86

64,96

Vinice

0,06

0,01

Zahrady

41,35

6,91

Ovocné sady

2,16

0,36

Louky

0,88

0,15

Pastviny

2,71

0,45

Zemědělská půda celkem

436,02

72,84

Lesní pozemky

50,00

8,35

Vodní plochy

13,52

2,26

Zastavěné plochy

31,67

5,29

Ostatní plochy

67,37

11,25

Celková výměra

598,58

100,00

 
 
Geologie, hydrologie

Dle geomorfologického členění patří území k Českobrodské tabuli, jež je součástí České tabule. Území má převážně jednotvárný plochý reliéf, rázu plošiny až tabule, zpestřené údolím Vinořského a Ctěnického potoka. Tato plošina patří do povodí Labe a leží na rozhraní klimaticky teplé a mírně teplé oblasti. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 9-10° C a průměrný úhrn srážek činí 500-600 mm.

Geologické poměry
Skalní podklad je budován jednak zpevněnými sedimentárními horninami barrendienského paleozoika - ordoviku a jednak zpevněnými sedimentárními horninami svrchní křídy.

Cenomanské pískovce tvoří skalní podklad převažující části Vinoře. Navíc jsou zde na velké části území odkryty a tvoří tak plošně nejrozšířenější potenciální základovou půdu.


Hydrogeologické poměry
Výskyt a množství podzemní vody v tomto plochém území převážně závisí na množství a rozložení atmosférických srážek a velikosti výparu. Převažující část území odvodňuje Vinořský potok, severní část pak Ctěnický potok, který se do Vinořského vlévá.

Na většině území je hladina podzemní vody v hloubce 4 - 10m po terénem. Pouze lokálně, v okolí vodotečí se hladina vyskytuje v úrovni 2 m pod terénem a mělčeji.


Ložiskové poměry
V území nejsou evidována žádná ložiska nerostných surovin. V minulosti byly ve Ctěnickém háji těženy pískovce v drobných pískovnách. Dnes je zde již těžba ukončena a pískovny jsou převážně zavezeny.

Klimatické poměry
Podle Atlasu podnebí ČR se nachází městská část Praha - Vinoř na rozhraní mezi oblastí Mírně teplou s mírnou zimou a oblastí Mírně teplou, mírně suchou, převážně s mírnou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je 8,5°C s minimem v lednu a maximem v červenci. Průměrný roční úhrn srážek je 544 mm s minimem v únoru (24 mm) a maximem v srpnu (79 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek je 98 mm za měsíc v červenci. Průměrná roční vlhkost vzduchu je 80%. Průměrné roční trvání slunečního svitu je 1587 hodin s minimem v prosinci a maximem v červenci.

Počet dnů s výskytem inverzního tepelného zvrstvení vzduchu se pohybuje v rozmezí 10-20% celkové roční doby, což je 35 -70 dnů. Vzhledem k poloze území ve městě a jeho orografické situaci lze celkově říci, že území je dostatečně provětráváno a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.

Zemědělský a lesní půdní fond
Lesní půda se v území vyskytuje o celkové výměře 50,0034 ha na 21 pozemcích.

Zemědělská půda se vyskytuje o celkové výměře 515,2939 ha. Zemědělská půda až na výjimky patří do I. A II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu.


připravujeme ....