Městská část Praha-Vinoř

Home > MČ Praha-Vinoř > Zpravodaj > Ceník inzerce 
Vinořský zpravodaj - ceník inzerce
   
   

 
Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji bez DPH:
Formát   Cena  velikost (mm)
šířka  x výška
orientace
1/1 A5
(celá stránka)
2.000,--Kč 128,5  x  188  na  výšku
1/2 A5 1.000,--Kč 128,5  x   92 na  šířku
1/3 A5    500,--Kč 128,5  x   62 na  šířku

1/4 A5

  200,--Kč

  62    x   92

 na  výšku


Inzeráty prosím zadávejte v odpovídající velikosti, orientaci a Vámi požadované barevnosti.
V případě, že inzerát nebude mít požadované rozměry, bude nutné provést při grafickém zpracování úpravy.

Pokud se jedná o subjekt se sídlem v MČ-Vinoř, platí sleva 20% ze základu daně DPH.

 

  Všeobecné údaje

VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ
Řídí redakční rada:
Mgr. Iveta Boušová (vedoucí),
PaedDr. Marie Brothánková, Ing. František Filip, Vít Mokrý, František Švarc, Petr Lichtenberg

 

Vydává:
MČ Praha-Vinoř, vychází čtvrtletně, zdarma, počet výtisků 1600  ks. Povoleno odborem kultury NVP pod č.j. 1136/79 ze dne 22. 7. 1979.

 

Rozšiřuje: Česká pošta.
Grafické zpracování:
VR Atelier

 
Termíny uzávěrek:
25.3. , 25.6., 25.9., 25.12.
 

Adresa pro zasílání příspěvků a  inzerce:

ÚMČ Praha – Vinoř
Vinořský zpravodaj
Bohdanečská 97
190 17 Praha – Vinoř
e-mail : sekretariat@praha-vinor.cz
tel. :  286 851 483