Úřad městské části Praha - Vinoř

Úvod > Úřad MČ Praha-Vinoř > Úřední deska 

  Upozornění

Zveřejňované údaje podléhají ochraně
dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů". Proto mohou být některé sporné údaje
v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva Úřadu MČ Praha-Vinoř začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce Úřadu MČ Praha-Vinoř, popř. k nahlédnutí
v úředních hodinách v kanceláři Úřadu MČ Praha-Vinoř.

 


 

Úřední deska Úřadu městské části Praha - Vinoř
 
(Od 16. 5. 2011 je pevná úřední deska přemístěna z ulice Uherské na budovu úřadu MČ do ulice Bukovinská.)
text oznámení vyvěšeno
dne:
zveřejnění
do dne:
MČ Praha-Vinoř, ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODAT část pozemku 1577/8 v k.ú. Vinoř, č.j.01819_2017.pdf 16.11.2017  
Usnesení č.j. P19 7296/2017-OV/KR o zastavení řízení o vydání územního rozhodnutí pro stavbu nazvanou: „Rezidence Vinoř“, naše č.j. 01814/2017 15.11.2017  
Volba prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí, č.j. 01818/2017
15.11.2017 30.11.2017
Záměr pronajmout 1 parkovací místo v ulici Bukovinská, č.j. 1790/2017-51 14.11.2017  
Program 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, které se koná 16.11.2017, č.j. 1780/2017 8.11.2017  
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - příjemce písemnosti: Vivian Okpara 8.11.2017 24.11.2017

 

Hlavní město Praha vyhlašuje grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019)
Vyhlášení grantového programu ke zlepšení stavu ŽP hl. m. Prahy pro rok 2018 - č.j. MHMP 1721401/2017,
naše č.j. 01743/2017
 
3.11.2017  
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - NABÍDKA POZEMKŮ K PRONÁJMU / PACHTU, naše č.j. 01695/2017 1.11.2017

 

 
VÝZVA k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Novostavba objektu mateřské školy ve Vinoři“
Novostavba MŠ ve VInoři - zadávací dokumentace:
0. Výzva_FV.pdf
1. Příloha č. 1 - Návrh SOD.doc
2. Příloha č. 2_ Krycí list nabídky.doc
3. Příloha č. 3_ČP ke KP.doc
4. Příloha č. 4_Vzor-poddodavatelé.doc
5. Příloha č. 5 - Výkaz výměr.xls
6. Příloha č. 6 - PD.zip

 
24.10.2017  
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 za MČ Praha Vinoř:
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 55001
Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 55002
Podrobné statistiky zdroj: https://www.volby.cz/
 
22.10.2017  
OZNÁMENÍ - zahájení celoměstsky významné změny MHMP_1551472_2017, č.j. 01585/2017
Veřejná vyhláška
16.10.2017  
Informace pro občany - Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2017 konané ve dnech 20. a 21. října 2017, voličský průkaz, přenosná volební urna. 9.10.2017  
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Oznámení o místě a době konání voleb do PSP ČR.pdf,
č.j. 01470/2017
5.10.2017  
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Smlouva o údržbě veřejné zeleně a souvisejících činnostech
5.10.2017  
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř, konaného dne 19. 9. 2017 v 18.00 hod. ve společenské místnosti v Chaltické 539, č.j. 01351/2017 26.9.2017  
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků,
č.j. 01255/2017
5.9.2017

 

 
Termínový kalendář ODVOZ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ (VOK) 2. pololetí 2017 2.8.2017

 

 
Nařízení Státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky, Č. j. SVS/2017/084885-G 22.7.2017

 

do odvolání
Oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky: Údržba veřejné zeleně a související činnosti – Praha Vinoře
Příloha: Písemná zpráva o hodnocení nabídek
18.7.2017

 

 
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 7.8.2017 v době 9,00 - 14,00 hod, ulice Na Rampách, č.j. 01120/2017 18.7.2017

 

 
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY, Č. j. SVS/2017/084885-G - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky 17.7.2017  
Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 22. 6. 2017, č.j. 00928/2017 29.6.2017  
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 22.6.2017 do odvolání. 23.6.2017  
Schválený závěrečný účet za rok 2016 23.6.2017  
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí sekretariátu vedení úřadu ÚMČ Ďáblice 5.6.2017  
Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení "Údržba veřejné zeleně a související činnosti - Praha Vinoř", č.j. 844/2017
Přílohy:
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_1-Technická_specifikace-CJ_00844_2017.xls
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_2-přehled_lokalit-CJ_00844_2017.pdf
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_3-nabídkový_rozpočet-CJ_00844_2017.xls
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_4-Závazný_návrh_smlouvy-CJ_00844_2017.doc
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_vinoř-Příloha_5-Čestné_prohlášení_k_prokázání_kvalifikace-CJ_00844_2017.doc
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_6-Seznam_poddodavatelů-CJ_00844_2017.doc
Údržba_veřejné_zeleně-Praha_Vinoř-Příloha_7-Krycí_list_nabídky-CJ_00844_2017.doc


2017.06.08 VZ-Údržba veřejné zeleně, Praha - Vinoř: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
2017.06.13 VZ-Údržba veřejné zeleně, Praha - Vinoř: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2
1.6.2017

 

 
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 18. 4. 2017 25.4.2017  
Termínový kalendář ODVOZU BIOODPADU na rok 2017 19.4.2017  
MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s. - termíny přistavení 19.4.2017  
Program Čistá energie Praha 2017 18.4.2017  
Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Vinoř do roku 2022, č.j. 303/2017-13 10.4.2017  
Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 23. 3. 2017, č.j. 00393/2017 30.3.2017  
Oznámení o výběru dodavatele: Veřejná zakázka: Rekonstrukce školy ul. Prachovická 340, Vinoř - nástavba tříd 14.3.2017

 

 
Č. j. SVS/2017/029979-G, NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky. 12.3.2017  
VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytnutých informacích za rok 2016 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha – Vinoř
 
1.3.2017  
Zápis ze 17. zasedání ZMČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.1.2017, Praha – Vinoř, č.j. 00059 /2017 27.1.2017  
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Jaroslava Donovala, č.j. 02203/2016 6.1.2017  
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Antonína Svobodu, č.j. 2154/2016-108 12.12.2016  
VPS č. 674/2016-68 - TJ Sokol Vinoř - 55 900 Kč "Stavební úpravy budovy sokolovny č.p. 35" 1.12.2016 31.12.2019

 

VPS č. 674/2016-67 - TJ Sokol Vinoř - 55 900 Kč "Výstavb fotbalového hřiště s umělou trávou" 1.12.2016

 

31.12.2019

 

VPS č. 38/2016-62 - TJ Sokol Vinoř - 190 000 Kč "Zateplení budovy sokolovny č.p. 35 ve Vinoři" 1.12.2016

 

31.12.2019

 

Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2014 a 2015, vydal MěÚ v Sadské 10.10.2016

 

 
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost pro pana Jaroslava Bezkočku, č.j. 1614/2016 6.10.2016  
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Dana Šmejkalová,  č.j. 1614/2016-74 26.9.2016  
Oznámení zahájení stavebního řízení "Stavební úpravy v 1. PP domu č.p. 619" v ulici Uherská, Praha - Vinoř, naše č.j. 1435/2016-56 8.8.2016

 

 
Zapojení veřejnosti do přípravy nového územního plánu Prahy., naše č.j. 1324/2016-46 21.7.2016  
Dražební vyhláška č.j. 132 EX 1567/13-72, naše č.j. 00551/2016 11.4.2016  
Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2015 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací na Úřadu městské části Praha - Vinoř. 29.2.2016  
 
 
 
Soupis sejmutých dokumentů
 

Pro čtení přiložených souborů musíte mít nainstalován  buď Adobe Reader (můžete si jej zdarma stáhnou kliknutím na obrázek) po kliknutí přejdete na odkaz
popř. prohlížeč XLS souborů  - resp. DOC soborů  anebo můžete zdarma nainstalovat 60 denní zkušební verzi MS Office.

Pomoc s řešením problému:
Budete-li mít problémy s otevíráním souboru PDF ve svém prohlížeči pomocí zásuvného modulu Adobe, doporučujeme soubor stáhnout (ve většině případů klepnutím pravým tlačítkem na odkaz "Stáhnout" a výběrem položky "Uložit jako") a zobrazit jej pomocí aplikace Adobe Reader nebo jiné podporované aplikace

V prohlížeči Internet Explorer můžete vyzkoušet: Nástroje / Spravovat doplňky / a v okně Adobe System Incorporated položku zakázáno změnit na povoleno