Městská část Praha-Vinoř

Úvod > MČ Praha-Vinoř > Historie > Vinoř v datech 
Historie a současnost MČ
   
   
Historie městské části Praha - Vinoř v datech
1088 První písemná zmínka o Vinoři, podle které král Vratislav II. věnoval Vyšehradské kapitule obce nebo jen některé poddané pro plnění potřeb kapituly. V případě Vinoře šlo o několik familiartů - rodin, které byly určeny ke službě dvou kanovníků. Protože právní pořízení tohoto rozhodnutí listinnou formou bylo provedeno až následně (dodatečně) mluvíme o falzu.
1130 Kníže Soběslav potvrdil listinnou formou rozhodnutí o povinnostech Vinoře vůči Vyšehradské kapitule nebo jejím členům. Jméno Vinoře je uvedeno v přípisku této darovací listiny ve třech exemplářích. Ve 4. exempláři jméno Vinoře uvedeno není. V tomto případě mluvíme o listině pravé.
13. století Je doložena existence tvrze.
1235 První zmínka o Ctěnicích. Majitelem byl Zelizlaus de Ctěnich (Sulislav ze Ctěnic).
1273 Ves Ctěnice je uváděna jako majetek Strahovského kláštera.
1339 Ve Vinoři je zaznamenán kněz Martin a je doložena existence fary.
1358 Majitelem Vinoře byl pražský měšťan Reinbolt Goldner, který jmenoval Jana Velfovice farářem ve Vinoři.
1407 Končí pražští měšťané jako majitelé Vinoře a jejich nástupcem se stává drobná šlechta.
1454 Majitelem Ctěnic je uváděn Jan ze Ctěnic, jde o doklad osídlení tvrze v době husitské.
1526 Byl Jan Boreň nucen pro zadlužení směnit Vinoř a Ctěnice s Adamem mladším z Valdštejna za menší statek Buděničky
1650 Vinořské panství získává od Karla Ferdinanda z Valdštejna Heřman hr. Czernin z Chudenic.
1719-1723 Stavba zámku ve Vinoři.
1727-1728 barokní přestavba a rozšíření kostela
1760 Ve Vinoři je zaznamenána farní škola.
1775 Selské bouře, 29.3. byl popraven Josef Miran (z Přezletic), jeden z vůdců selského povstání.
1780 Postavena na návsi nová školní budova č.p. 21 o jedné místnosti a s bytem pro učitele.
1781 Císař Josef II. ruší zvláštním patentem nevolnictví.
1797 Wolfgang Maria hr. Czernin zakládá vinořskou větev Czerninů, když odstupní smlouvou z 9. června 1797 získává od Jana Rudolfa hr. Czernina vinořské panství se statky Kbely, Letňany, Radonice a Satalice za 250 tis. zlatých.
1813 Zemřel zakladatel vinořské větve Czerninů.
1848 Vydáván patent o zrušení roboty a poddanství.
1849 20. března zveřejněno Stadionovo Prozatimní obecní zřízení.
1850 Vznikají politické okresy, Vinoř až do roku 1922, ale fakticky až do 1.7.1927 patří do okresu Karlín.
1869 22. prosince otevřen ve Vinoři poštovní úřad.
1870 Započato s výstavbou cukrovaru.
1873 Ustavena Místní školní rada a předsedou jmenován Ottakar hr. Czernin.
1879 Postavena nová škola.
1883 Zaznamenána činnost  zpěváckého spolku Ottakar.
1891 Zvolen starostou samostatné obce Vinoř Ant. Zeithamel.
1892 Zadáno zpracování prvního regulačního plánu obce.
1893 1. října rozhodl obecní výbor o zřízení obecní knihovny.
1896 Dostavba 2. části obecní školy.
1900 Ing. Václav Deyl zřídil ve svém domě výrobu kultivačních pleček.
1901 Schválena obecním výborem koupě domu č.p. 97 pro obecní úřad.
1902 Ukončen provoz czerninské cihelny.
1914 První pohřeb žehem kbelského občana (13.3.), vinořská farnost. Obřad byl v Žitavě.
1916 Ottakar hr. Czernin jmenován ministrem zahraničí.
1917 Czerninové definitivně opustili zámek.
1919 Schválen zákon č. 76/1919. Přiznáno všeobecné, rovné, tajné a přímé hlasovací právo.
1919 15. - 16. 6. proběhly první volby do obecních zastupitelstev v nové ČSR.
1920 12.12. založena ve Vinoři církev československá.
1922 1.1. začal platit zákon O Velké Praze
1924 Dokončena elektrifikace obce
1924 Do obce zaveden telefon
1925 Vinořský zámek koupil Jindřich Bělohříbek
1927 25.11. zkolaudován chudobinec.
1933 Dokončena stavba měšťanky, otevřena 28.10.1933.
1937 Zřídilo zastupitelstvo fond T.G.M. s vkladem 10.000 Kčs na pomoc úplným sirotkům.
1937 Nákladně opravována věž kostela.
1939 Poprvé dostalo náměstí a ulice svá jména.
1941 Zatčeni a odvezeni do koncentračních táborů členové obecního zastupitelstva a komisí - členové KSČ, z nichž všichni byli umučeni.
1943 20. prosince srážka vlaků ve Kbelích.
1945 25.3. nálet na Vysočany, Kbely, Satalice. Ve Vinoři bylo shromážděno 300 mrtvých, z toho 40 vinořských občanů.
1945 Předsedou Revolučního národního výboru se stal J. B. Nesnídal.
1945 Novým předsedou MNV se stal František Koubek, J.V.Nesnídal odešel do důchodu.
1946 V srpnu byl z prostředků KSČ a pozůstalých po obětech koncentračních táborů postaven umučeným pomník.
1948 25.9. poslední sobotu v září navštívila na konspirativní schůzce na faře Vinoř JUDr. Milada Horáková a za stranu národně social. dále JUDr. Josef Nestával, za stranu social. demokratickou prof. Zdeněk Peška a Vojta Beneš, za stranu lidovou Vojtěch Jan Bečka, dr. Vojtěch Jandečka (ten není uváděn ve všech dokumentech)
1950 23.8. se konala ustavující schůze jednotného zemědělského družstva. Ekonomicky družstvo neobstálo a bylo zrušeno 5.1. 1953.
1950 V noci ze 13. na 14. dubna byly zrušeny řádové komunity - akce Vinoře. Další pak proběhla koncem dubna. Ve Vinoři to byli salesiáni.
1950 k 29.9. byla tzv. Nová Vinoř přičleněna k Satalicím a součástí Vinoře se staly Ctěnice.
1952 Otevřela MUDr. Emilie Holečková první zubolékařskou ordinaci ve Vinoři.
1952 Zámek převzat od ministerstva zdravotnictví a předán ministerstvu vnitra.
1953 Proběhla poslední cukrovarská kampaň ve vinořském cukrovaru.
1963 Slavnostně otevřena na hřbitově modlitebna církve československé (8. září).
1964 Opravny zemědělských strojů otevřely novou mateřskou školku.
1964 14.6. zvolena poprvé předsedkyní MNV žena - Vlastimila Urbanská. V roce 1966 pro nemoc odstoupila z funkce a předsedou se stal Stanislav Kalous, resignoval 30.11.1969, a předsedou se stal JUDr. Jaroslav Machek.
1972 1.1. bylo zřízeno Generální ředitelst
  ví VHJ STS a OZS.
1974 23. dubna předána do užívání požární zbrojnice postavená v Akci Z
1974 Od 1.7. přičleněna Vinoř k Praze.
1978 5.9. předána do užívání budova zdravotního střediska - hodnota díla 12 mil. Kč.
1979 Ukončil lékařskou praxi MUDr. Ladislav Holeček a nastoupil MUDr. Jan Krause.
1980 Vodní stavby převzaly stavbu vodovodu
1981 30.11. zavedena do Vinoře městská hromadná doprava.
1982 Lokalita Nad Obůrkami vyhlášena za významné pravěké výšinné sídliště - nemovitá kulturní památka.
1983 Od 1.1. vyhlášena zdarma MHD pro občany starší 70 let.
1983 2.12. předána do užívání nová prodejna plynu v Chaltické ulici (dnešní Informační středisko).
1985 Vinoř oceněna Čestným uznáním vlády ČSR
1986 Po volbách do MNV byl do funkce předsedy MNV zvolen Ing. Myron Gawdun.
1986 10.12. předáno do užívání obchodní středisko.
1988 21.6. a 17.9. proběhly hlavní oslavy 900 let Vinoře.
1989 13.3. zemřel František Klifner a 26.4. Čestmír Budař - významné osobnosti místní kultury.
1989 1.7. započata stavba čističky odpadních vod a dokončena 1990.
1989 19. prosince se konala v požární zbrojnici ustavující schůze Občanského fóra.
1990 Volby do všech orgánů státní správy. 11.12.zvolen starostou Vinoře Jaroslav Krajl a přejmenováno Náměstí Vítězného lidu na Vinořské náměstí.
1991 Požádán ministr vnitra Langoš o předání vinořského zámku do majetku obce, ale k žádosti se nevyjádřil. V tom roce došlo 7x k vloupání do obchodního střediska, školy, kostela - odcizeny obrazy, sochy.
1992 1.1. vrácena sokolovna zpět Čs. obci sokolské.
1992 1.6. započato se stavbou kanalizace
1992 12.9. navštívil vinořskou farnost mons. ThDr. Jaroslav Škarvada - generální vikář a světící biskup Pražského arcibiskupství. Předcházející návštěva biskupa byla před více než 50 lety.
1994 15. prosince byl předán do užívání dům pečovatelské služby - dřívější chudobinec.
1997 24. listopadu otevřena ve zdravotnickém zařízení lékárna.
1998 4.6. převzal starosta Jaroslav Krajl v PS Parlamentu ČR obecní insignie - znak a prapor.
1999 MUDr. Pavla Melicharová otevřela ve zdravotním středisku neurologickou ordinaci.
1999 Dokončena poslední etapa vodovodu.
1999 Začala definitivní úprava ulic pokládáním zámkové dlažby.
2000 3. června slavnostně otevřena Kočárovna - muzeum kočárů ve Ctěnickém zámku.
2001 Z 28.2. na 1. 3. prováděno sčítání lidu. Vinoř měla 2 549 obyvatel.
2001 K 1.7. zrušeny okresní úřadu a vytvořeny správní obvody.
2001 P. Jan Kutáč převzal vinořskou farnost po P. Karlu Kroupovi.
2001 Dokončena generální oprava fary a 16.9. byl zde zorganizován den otevřených dveří.
2002 5.6. převzala MČ do správy 10 nových vestavěných bytů v domech čp. 249 - 250 a 399 - 400.
2002 24.10. odhalena na budově fary pamětní deska JUDr. Miladě Horákové a řádovým kněžím.
2003 Počátkem roku zkolaudována úprava ulic - komunikace jih ( ulice jižně od Mladoboleslavské ulice ke Mlýnku).
2003 28.2. zvolen prezidentem Václav Klaus.
2003 17.5. převzala obchodní středisko Včela  nová firma Norma. Obchod znovu otevřen 10. července.
2003 22.5. zahájeny a 18. července dokončeny práce na obnově fasády a provedena instalace hodin na místním úřadě.
2003 Dokončena generální oprava č.p. 235 - papírnictví, drogerie.
2004 5.3. zrušena restaurace U Bajerů a otevřena Čínská restaurace.
2004 29. května byl pro veřejnost otevřen Hofmanův dvůr (majitel p. Trávníček).
2004 18. září otevřel starosta Jaroslav Krajl nově upravené Vinořské náměstí.
2005 Cukrárně Marcipánka udělen titul Nejlepší cukrárna ČR.
2005 26. května byl pro veřejnost otevřen Ctěnický zámek.
2005 Mezi 10.-16. říjnem odcizena deska z pomníku obětí 2. světové války.
2005 V listopadu dala podnět a.s. Sekyra Group ke změně územního plánu v lokalitě Vinořský park (přírodní rezervace) a Bažantnice (přírodní památka k.ú. Satalice) na zřízení golfového hřiště. MZ požadavku vyhovělo. Do změny byl zahrnut i Vinořský zámek.
2006 ČR byla 28. února zahrnuta do skupiny zemí středně bohatých a přestala být rozvojovou zemí.
2006 17.8. otevřeli Vietnamci obchod se zeleninou a sortimentem potravin.
2006 10. října navštívil Kbely, Satalice, Vinoř a Čakovice prezident ČR Václav Klaus.
2006 6. listopadu na ustavujícím zasedání MZ zvolen starostou František Švarc a místostarostkou Iveta Boušová.
2006 Od 1. prosince otevřena hospoda U Kačera.
2006 18. prosince otevřena po bývalé restauraci Blue Café Mexická restaurace.
2006 19. prosince předány diplomy Čestného občanství p. Klucovi a p. Čadkovi.
2007 31.1. ukončil provoz obchod p. Diblíka (u Kolínských) a dokončena rekonstrukce ulice Živanická.
2007 26. února ustavena ve Vinoři MO ODS a předsedou zvolen Ing. Josef Ducháček.
2007 26.-27. března se uskutečnila první oficiální návštěva starosty p. Švarce v partnerském městě Schulzendorf (SRN).
2007 Ve finále soutěže O Zlatý erb se Vinoř z 57 městských částí umístila na druhém místě.
2007 19. května navštívil Vinoř starosta partnerského města Schulzendorf dr. Herbert Burmeister s chotí.
2007 19. května vzpomínala velkou slavností Obec baráčníků 75 let od svého založení.
2008 11. června otevřeno Kulturně výchovné a informační centrum včetně knihovny a současně otevřena výstava k památce J. A. Nováka - Varenského.
2007 14. září dán do provozu bankomat ČS.
2007 17. října zahájil provoz nový obchod Gril-lahůdky, potraviny p. Potůčková.
2007 1. listopadu otevřen Dětský bazárek Hříbeček.
2007 12. listopadu začaly přípravné práce pro dostavbu a modernizaci základní školy.
3. prosince otevřen restaurant Doň Pivoň.