Městská část Praha-Vinoř

Úvod > MČ Praha-Vinoř > Historie > Nejstarší historie 
Historie a současnost MČ
   
   
Nejstarší historie
Náš kraj byl odedávna hustě zalidněn. Při různých příležitostech, obvykle při zemních pracích, objevují se archeologické nálezy.

Homo Erectus Erectus - kresba Zdeněk BurianNejvýznamnější objev byl získán u Přezletic, necelé tři kilometry od Vinoře. V bezvýznamném malém lomu pod terénní vlnou, zvanou Zlatý kopec, byly nalezeny pozůstatky světoznámého staropaleolitického sídliště Homo Erecta
- člověka z doby  přechodu mezi nejstarším a starším paleolitem, tj. v době před 700000 lety. Byli to velcí, zdatní lovci a sběrači, kteří byli schopni ulovit i největší zvířata. Tito lidé již používali jednoduché kamenné, kostěné i dřevěné nástroje - palice, pěstní klíny, drásadla apod. 

Obec Vinoř je velmi bohatá na nálezy téměř ze všech pravěkých období (kultura volutová, vypíchaná, moravská malovaná, nálevkové poháry, kanulovaná, šňůrová, únětická, mohylová, bronzová, knovízská, laténská a hradištní). V některých případech byly nálezy objeveny náhodně soukromníky a odevzdány vědeckým institucím. Nejvíce nálezů je uloženo v Národním muzeu, v depozitáři v Praze na Hanspaulce, většinou však bez přesného určení místa nálezu.

Již roku 1897 bylo ve vinořské panské cihelně objeveno depo bronzových předmětů, pocházející z mladší doby bronzové (rozhraní 2. a 1. tisíciletí před naším letopočtem). Soubor bronzů je uložen v Národním muzeu a pochází z Buchtelovy sbírky. 
Při zahájení stavby sokolovny v roce 1925 byly objeveny keramické nádoby světlé barvy, ručně zhotovené z plavené hlíny. Současně byl nalezen kamenný provrtaný sekeromlat, dlouhý 18 cm a mlat podoby kola v délce 13 cm, rovněž provrtaný ( pozdní doba kamenná, tzn. druhá polovina 3. tisíciletí a počátek 2. tisíciletí před n. l.). Dalším nálezem jsou čtyři hliněné nádoby, již vypalované, patrně zhotovené na hrnčířském kruhu. Nádoby velikosti 18 cm, 13 cm, 11 cm, 9 cm, jsou zdobené čárkováním, vlnovkou, dvojitou vlnovou ( keramika hradištní tzn. 7. a 8. století našeho letopočtu). Objevené předměty určili dodatečně až v roce 1948 dr. Svoboda, dr. Neustupný, dr. Turek.

Vinořský hřbitov byl dvakrát rozšiřován. Poprvé v roce 1929, kdy byla zbořena severovýchodní zeď a hřbitov rozšířen o sousední pole. Po leteckém útoku na obce dne 25. března 1945 byl v třešňovém suda před hřbitovem vykopán společný hrob neidentifikovaných obětí. To byl začátek druhého rozšíření hřbitova směrem ke státní silnici. V květnu 1947 při kopání hrobu právě na místě dřívější třešňovky, byly nalezeny střepy a zvířecí kosti. Povolaný archeolog zjistil, že jde o sídlištní jámu s vypíchanou keramikou ( 4. až polovina 3. tisíciletí před n. l.), Ve vyházené výplni jámy objevil ještě zdobené i nezdobené střepy, pazourkovou čepelku a uhlíky.

Od 14. června 1947 pokračovali ve výzkumu členové prehistorického semináře filozofické fakulty UK. V několika vrstvách nalezli další části nádob, nezdobených i zdobených střepů s jemným i hrubým vpichem, pazourky. Kamenná sekerka a motyka byly nalezeny na hranici černozemi a žluté spraše. Nejvíce nálezů se objevilo v hloubce 150 cm, kde byl patrně střed odpadové jámy.

Déle než třicet let zajímá archeology ostroh nad rybníkem V Obůrkách. Místní národní výbor zde uvažoval o těžbě písku a v roce 1947 tu otevřel pískovnu. Při odkrývce zeminy asi v roce 1953 objevili skalníci první nález. Archeologické výzkumy v roce 1955, zejména v letech 1959 a 1960 prokázaly, že jde o opevněné sídliště z období únětické kultury ( první polovina 2. tisíciletí před n. l.). Bylo odkryto a prozkoumáno devět samostatných objektů, z toho šest jam, pravděpodobně podlaha zahloubené chaty, větší množství kůlových jamek a dlouhý základový žlábek. Všechny jámy jsou téhož charakteru, jde o obvyklý zásobník jam. Ve všech byla nalezena typická keramika s veteřovskými vlivy a množství zvířecích kostí. Jeden objekt, pravděpodobně podlaha zahloubené chaty, byl pokryt téměř souvislou vrstvou mazanice, na níž bylo nalezeno několik atypických střep a jeden drobný střep, patrně z doby římské. Kůlová stavba ze šesti kůlů rozměru 2,5 x 5 metrů byla umístěna těsně při okraji pískovny, takže se pravděpodobně nezachovala celá. Vně příkopu se nalezla větší část únětické nádoby, která ukazuje, že tento lid neosídlil jen ohraženou část ostrožny, ale že patrně bylo osídleno i širší plató, pravděpodobně opevněné dalším příkopem. V roce 1981 bylo toto území zapsáno do státního seznamu nemovitých kulturních památek.

V zámecké oboře leží dvoudílní hradiště. Velké hradiště má rozlohu 3 hektary. Malé hradiště 86 arů. Již v roce 1981, a od té doby až po současnost, byla tato lokalita několikrát popsána, ale vědecky podrobně zkoumána nebyla. Hradiště je považováno za slovanské, přesněji mladohradištní až pozdně hradištní. V posledním období se průzkumem zabývá Muzeum hl. m. Prahy. Výsledky do míst při západním a východním okraji středové části. Nalezeny vahou kalichových okrajů, keramika 12. a 13. století, fragmenty z pozdního středověku, zlomky kachlů. Ve střední poloze hradiště se objevuje množství opukových kamenů a prejzů. 
Vědce zajímají problémy staršího osídlení na hradišti, existence staršího vesnického sídliště, průběh osídlení na vlastním hradišti s měnícími se formami (hradiště - tvrz). Bude-li provedena navrhovaná archeologická sondáž, včetně řezu valem, jistě se podaří nalézt odpovědi na existující otázky a získat ucelený obraz.